Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maaltijdenservice

Artikel 1: Geldigheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn geldig op alle overeenkomsten met betrekking tot de maaltijdenservice van Manders Maaltijden en Buffetten, inclusief alle online aankopen via de webshop op www.mandersmaaltijden.nl.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen

 1. De prijzen voor alle producten in de webshop (alle voor-, hoofd- , bij- en nagerechten) gelden zoals op de website (www.mandersmaaltijden.nl), op de datum van het plaatsen van de bestelling. Dit geldt eveneens voor de eventuele bijkomende kosten, zoals bezorg- of afwaskosten.
 2. Voor afwijkingen op de wekelijkse en maandelijkse menu’s gelden de afspraken zoals die tussen Manders Maaltijden en Buffetten en klant zijn gemaakt.
 3. Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte zelf.

Artikel 3: Levering

 1. Levering van het eten en de eventueel in bruikleen te geven goederen zal geschieden op locatie zoals door de klant opgegeven, op de dag zoals overeengekomen.
 2. Klant is verplicht de benodigde maatregelen te treffen zodat op een snelle manier gelost kan worden.
 3. Manders Maaltijden en Buffetten is niet verantwoordelijk voor de wijze van het bewaren/opslaan van de producten door de klant.

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling dient direct online via de webshop te geschieden.
 2. Indien om wat voor reden dan ook de betaling niet mogelijk is, dient de betaling alsnog te geschieden uiterlijk binnen 5 werkdagen na de besteldatum en voor de uitleverdatum.
 3. Manders Maaltijden en Buffetten is gerechtigd indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is geschied, rente te berekenen van 1% per kalendermaand, gerekend vanaf de dag van het verstrijken van de veertien dagen tot aan de datum van betaling. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volle maand gerekend.
 4. Manders Maaltijden en Buffetten is gerechtigd na een deugdelijke ingebrekestelling alle kosten, die door de niet-betaling worden veroorzaakt te vorderen. Hieronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, zoals kosten van een incassobureau, advocaat, zaakwaarnemer en deurwaarder.
 5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van   €  75,--, exclusief BTW. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Manders Maaltijden en Buffetten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld van Manders Maaltijden en Buffetten en/of diens personeel.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Manders Maaltijden en Buffetten is steeds beperkt tot maximaal het overeengekomen bedrag van de opdracht dan wel voor zover een afgesloten verzekering die dekt.

Artikel 6: Annuleringen door klant

 1. Een bestelling kan kosteloos geannuleerd worden tot drie werkdagen voor de geplande levering ook wijzigingen kunnen kosteloos tot drie dagen voor de geplande partij worden doorgegeven. Bij levering op donderdag kan dus tot en met maandag kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Eventueel gedane betalingen zullen dan teruggeboekt worden.
 2. Bij annulering korter dan drie dagen voor de geplande partij worden de gemaakte kosten in rekening gebracht of in geval van reeds gedane betaling zal geen restitutie worden gegeven.
 3. Bij annulering in geval van een niet toe te rekenen dringende reden kan worden afgeweken van lid 2, zulks redelijkheid te beoordelen door Manders Maaltijden en Buffetten.

Artikel 7: Annulering door Manders Maaltijden en Buffetten

Manders Maaltijden en Buffetten kan wegens dringende redenen een opdracht annuleren. Van dringende reden is in ieder geval sprake indien de klant zich bevindt in een situatie van surseance van betaling of een faillissement. In dergelijke gevallen heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8: Eigendom goederen

 1. Bij een bestelling worden door Manders Maaltijden en Buffetten bepaalde goederen in bruikleen meegeleverd. Alle goederen die door Manders Maaltijden en Buffetten in bruikleen of als verhuur worden geleverd blijven eigendom van Manders Maaltijden en Buffetten en moeten na gebruik zonder schade worden geretourneerd.
 2. Indien de goederen niet schoon worden afgeleverd zal een percentage van 10% afwaskosten in rekening worden gebracht en/of specifiek gemelde reinigingskosten.
 3. Indien goederen niet of met schade dan wel breuk worden geretourneerd, is Manders Maaltijden en Buffetten bevoegd om de kostprijs van deze goederen bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 9: Geschillen en Toepasselijk recht

 1. Indien partijen van mening verschillen omtrent de opdracht of de uitvoering daarvan, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot regeling te komen.
 2. Op de overeenkomsten zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Privacy en cookies

 1. Wanneer u gebruik maakt van onze webshop, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt om uw bestelling te verwerken en eventueel te bezorgen, uw ervaring op deze website te ondersteunen en voor andere doeleinden die worden omschreven in de Privacybeleid Manders Maaltijden en Buffetten.
 2. Wanneer u bij aankoop in de webshop akkoord geeft voor deze algemene voorwaarden, geeft u ook akkoord voor het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in diezelfde privacy verklaring.